แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม