ข้อมูลสินทรัพย์ที่ลงทุน

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BANGKOK FREE TRADE ZONE)

ลักษณะการลงทุน:
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)
ลักษณะทรัพย์สิน:
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วย อาคารจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต
อัตราการเช่าพื้นที่
%
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 )
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
มีที่ดิน
ตารางเมตร

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ