รายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566

แบบ 56-REIT1 ปี 2566

รายงานประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2565
แบบ 56-REIT1 ปี 2565
รายงานประจำปี 2564
รายงานประจำปี 2564
แบบ 56-REIT1 ปี 2564
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
แบบ 56-REIT1 ปี 2563