EN
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT (แก้ไข Template)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (เพิ่มข้อมูล)
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์ และแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล