แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) แทนกรรมการอิสระที่ลาออกจากตำแหน่ง
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 และกำหนดการจ่ายเงินลดทุน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม