แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 และกำหนดการจ่ายเงินลดทุน ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT (แก้ไข Template)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563