ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 23/03/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,473
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.31
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 22/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,401
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
61.45
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 56,319,500 22.99
2. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 21,847,100 8.92
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,493,200 5.51
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 4.08
5. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9,131,700 3.73
6. นายบูรณะ ชวลิตธำรง 5,942,300 2.43
7. นายชวิน ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
8. นายคเณศ ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
9. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 4,183,300 1.71
10. นายวิชา สกุลดีเลิศ 3,724,700 1.52