ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 02/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
955
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
67.52
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25/08/2564 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,103
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
98.62
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 56,319,500 22.99
2. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 21,847,100 8.92
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,171,700 4.56
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 4.08
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,073,200 2.89
6. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดย บมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 5,776,100 2.36
7. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5,459,300 2.23
8. นาย คเณศ ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
9. นาย ชวิน ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
10. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 4,000,000 1.63