ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 04/03/2567 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,648
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
97.86
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 22/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,401
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
61.45
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 83,212,061 22.19
2. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 32,279,090 8.61
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20,293,200 5.41
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,755,000 3.93
5. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 14,735,717 3.93
6. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 13,492,000 3.60
7. ดร. บูรณะ ชวลิตธำรง 10,020,000 2.67
8. นางสุมนี โภคาชัยพัฒน์ 6,486,000 1.73
9. นายชวิน ตั้งคารวคุณ 5,000,000 1.33
10. นายคเณศ ตั้งคารวคุณ 5,000,000 1.33
11. Mr. Peter Eric Dennis 4,341,900 1.16
12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,150,000 1.11
13. Mr. Eugene Saunders Davis 3,841,500 1.02
14. นายวิชา สกุลดีเลิศ 3,724,700 0.99
15. นางวลัยลักษณ์ เรืองมานะมงคล 3,333,200 0.89
16. นางวลัย ชวลิตธำรง 2,955,000 0.79
17. นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม 2,588,700 0.69
18. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 2,500,000 0.67
19. นายวีรชัย รัตนบานชื่น 2,300,000 0.61
20. นายอนันต์ ทวีแสงศิริ 2,222,300 0.59
21. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) โดยบมจ.หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) 2,214,522 0.59
22. นางประดับวงศ์ ศิริปทุมมาศ 2,000,000 0.53