ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 03/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
1,330
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
67.52
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25/11/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,337
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
76.31
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
(หุ้น)
สัดส่วน
(ร้อยละ)
1. บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 56,319,500 22.99
2. บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 21,847,100 8.92
3. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13,493,200 5.51
4. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10,000,000 4.08
5. บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9,131,700 3.73
6. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,940,700 2.83
7. นายบูรณะ ชวลิตธำรง 5,540,000 2.26
8. นายคเณศ ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
9. นายชวิน ตั้งคารวคุณ 5,000,000 2.04
10. นายวิชา สกุลดีเลิศ 3,724,700 1.52