ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT REIT) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน1 ในเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 PROSPECT REIT ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 PROSPECT REIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารโรงงานสำนักงานแบบ Built-to-suit ในโครงการ X44 BANGNA KM.18 ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 PROSPECT REIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยเข้าลงทุนใน 2 โครงการ คือ 1) สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารบางส่วนใน โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 ถนนเทพารักษ์ 2) กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 ถ. บางนา-ตราด กม. 19

ข้อมูลโดยสรุปของกองทรัสต์

ชื่อย่อหลักทรัพย์: PROSPECT
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก :
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต
อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป
21
หลัง (102 ยูนิต)
อาคารโรงงานสำเร็จรูป
30
หลัง (30 ยูนิต)
อาคารโรงงานสาเร็จรูปขนาดเล็ก
10
หลัง (51 ยูนิต)
อาคาร Built-to-Suit
2
หลัง (2 ยูนิต)
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1:
โครงการ X44 Bangna KM.18
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานสำนักงาน แบบ Built-to-suit 1 หลัง
อาคาร Built-to-suit
1
หลัง
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2:
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและกรรมสิทธิ์ในอาคารบางส่วนใน โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2
อาคารรวม
7
หลัง
แบ่งออกเป็น
12
ยูนิต
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3
อาคารรวม
6
หลัง
แบ่งออกเป็น
23
ยูนิต
พื้นที่

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1

พื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า
343,155.33
ตารางเมตร 214-1-88.8 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
219,116.00
ตารางเมตร
ระยะเวลาลงทุน
นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582

โครงการ X44 Bangna KM.18

ที่ดิน
4,400
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารให้เช่า
3,087
ตารางเมตร

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2

ที่ดิน
37,181
ตารางเมตร 23-0-95.3 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
20,996
ตารางเมตร
ระยะเวลาลงทุน
นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2593

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3

ที่ดิน
86,364
ตารางเมตร 53-3-91.2 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
49,133
ตารางเมตร
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
375,000,000
หน่วย