ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”)

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน “BFTZ” ในเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้นำ PROSPECT REIT เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลโดยสรุปของกองทรัสต์

ชื่อ REIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PROSPECT
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก :
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone หรือ “BFTZ ”) มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต
อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป
หลัง (102 ยูนิต)
อาคารโรงงานสำเร็จรูป
หลัง (30 ยูนิต)
อาคารโรงงานสาเร็จรูปขนาดเล็ก
หลัง (51 ยูนิต)
อาคาร Built-to-Suit
หลัง (2 ยูนิต)
พื้นที่
พื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า
ตารางเมตร 214-1-88.8 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
ราคาประเมินของทรัพย์สินหลัก
โดย บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ล้านบาท (Income Approach) (ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย
หน่วย
ระยะเวลาลงทุน
นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 เป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี
เงินกู้ยืม
ล้านบาท
มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
ล้านบาท