ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“PROSPECT REIT”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) “BFTZ” ในเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้นำ PROSPECT เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 PROSPECT REIT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 การรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานสำนักงานแบบ Built-to-suit ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และผู้จัดการกองทรัสต์ได้แต่งตั้งให้บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบริหารโรงงานและคลังสินค้า ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนปัจจุบัน เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุน

ข้อมูลโดยสรุปของกองทรัสต์

ชื่อ REIT: ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
ชื่อย่อหลักทรัพย์: PROSPECT
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก :
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone) “BFTZ”
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (“BFTZ ”) มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต
อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป
หลัง (102 ยูนิต)
อาคารโรงงานสำเร็จรูป
หลัง (30 ยูนิต)
อาคารโรงงานสาเร็จรูปขนาดเล็ก
หลัง (51 ยูนิต)
อาคาร Built-to-Suit
หลัง (2 ยูนิต)
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1:
โครงการ X44 Bangna KM.18
กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานสำนักงาน แบบ Built-to-suit 1 หลัง
อาคาร Built-to-suit
หลัง
พื้นที่

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน “BFTZ”

พื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า
ตารางเมตร 214-1-88.8 ไร่
พื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
ระยะเวลาลงทุน
นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 เป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี

โครงการ X44 Bangna KM.18

ที่ดิน
ไร่ งาน
พื้นที่อาคารให้เช่า
ตารางเมตร
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด
ล้านบาท (Income Approach) (ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย
หน่วย
เงินกู้ยืม
ล้านบาท
มูลค่าที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก
ล้านบาท