รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

EBITDA / EBITDA Margin

(หน่วย: ล้านบาท)

*ระยะเวลาตั้งแต่: 14 สิงหาคม 2563 (วันจัดตั้งกองทรัสต์) – 31 ธันวาคม 2563

14 สิงหาคม 2563 (วันจัดตั้งกองทรัสต์)
– 31 ธันวาคม 2563
สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้รวม 152.55 107.95 218.74
ค่าใช้จ่ายรวม 53.08 36.22 73.72
กำไรจากการลงทุนสุทธิ 99.47 71.73 59.42
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 3,706.05 3,635.82 3,626.46
หนี้สินรวม 1,241.50 1,254.21 1,240.01
สินทรัพย์สุทธิ 2,464.55 2,381.62 2,386.45
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(บาท/หน่วย)
10.0594 9.7208 9.7406