โอกาสในการเติบโต และนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน

PROSPECT มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นสำหรับทรัพย์สินประเภทอาคารคลังสินค้าและโรงงาน และทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องที่ศักยภาพ มีรายได้ และผลตอบแทนที่เหมาะสมไม่เฉพาะเจาะจงทรัพย์สินที่เป็นของเจ้าของทรัพย์สินหลัก (Sponsor)

ซึ่งปัจจุบันเจ้าของทรัพย์สินหลัก มีการขยายโครงการไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาง PROSPECT ได้สิทธิ์ในการปฏิเสธครั้งแรก (Right of first refusal) ในการเสนอซื้อเพื่อการลงทุน

PROSPECT ยังสามารถมองหาทรัพย์สินจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของทรัพย์สินรายอื่นที่มีศักยภาพเข้ามาเพิ่มเติม จึงทําให้โอกาสในการเติบโตของ PROSPECT มีความชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งจากทรัพย์สินของทางเจ้าของทรัพย์สินหลักเดิมที่เริ่มพัฒนาไปแล้ว และการลงทุนในทรัพย์สินจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ Sponsor รายอื่น

PROSPECT มีความตั้งใจในการคัดสรรทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต ทั้งทําเล ลักษณะ และสภาพของทรัพย์สิน และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพจาก บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการ กองทรัสต์ และ บริษัท พรอสเพคดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งต่อผลประกอบการที่ดี และสม่ำเสมอให้กับผู้ถือหน่วย