การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2566 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566