การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สรุปคำถามและการสอบถามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายงานประจำปี 2564 รูปแบบ QR-Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565