การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR-Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แผนที่สถานที่จัดประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ใบแจ้งการประชุม (ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์)
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2566