การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานการประชุมสามัญประจาปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ PROSPECT จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: สรุปรายงานประเมินค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์และการทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: แบบรายงานการเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: รายงานประมาณการงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบประกอบรายละเอียดรายได้สุทธิตามสมมติฐาน สาหรับช่วงเวลาประมาณการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมของกองทรัสต์และการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: ความเห็นของทรัสตี
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุมและการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จากัด ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยทรัสต์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12: ใบแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13: มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14: แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15: หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์ แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สรุปคำถามและการสอบถามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถือหน่วย ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT) ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายงานประจำปี 2564 รูปแบบ QR-Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลของกรรมการอิสระของ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565