การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: หลักเกณฑ์การส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบนำส่งคำถามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2564