การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ปี 2565 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุม
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยประจำปี 2565