รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการดำเนินงาน
สรุปคำถามจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เกี่ยวกับรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 (two-way communication)
รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566
เอกสาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR-Code
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ช่องทางที่เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: แบบนำส่งคำถำมเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน ประจำปี 2566