ทำไมต้องลงทุนกับ PROSPECT?

ลักษณะการลงทุน
สิทธิการเช่า และ กรรมสิทธิ์
ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วย
อาคารจำนวน
หลัง
แบ่งออกเป็น
ยูนิต

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

ทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุนตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่ช่วง กม. 18 ถึง กม. 23 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วน สายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์) ทางอากาศ (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถติดต่อธุรกิจรวมถึงขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

สนามบินสุวรรณภูมิ
ประมาณ
นาที
ท่าเรือกรุงเทพ
ประมาณ
นาที
สนามบินดอนเมือง
ประมาณ
นาที
ท่าเรือแหลมฉบัง
ประมาณ
นาที

เขตปลอดอากร (Free Zone) : สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

ทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุนในบางส่วนตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวม 183,550 หรือประมาณ 63% ของพื้นที่ทั้งหมดที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุน โดยพื้นที่ให้เช่าใน Free Zone แบ่งเป็น

พื้นที่อาคารคลังสินค้า
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารโรงงาน
ตารางเมตร

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

มีการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจร

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุน รวมถึงยังสามารถให้บริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) ให้แก่ผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย ดังนี้
การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
การให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ
การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร บริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก (โครงการ BFTZ 1 และ BFTZ 3)
การรักษาความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด
ระบบบำบัดน้ำเสีย (โครงการ BFTZ 1)

อาคารคลังสินค้าและโรงงาน มีความหลากหลาย และมีคุณภาพสูง

ทรัพย์สินของ PROSPECT REIT ถูกพัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไป ซึ่งการกระจายประเภทของทรัพย์สินที่เข้าลงทุนนั้น ช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยมีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานหลากหลายประเภท ดังนี้

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse)
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse)

อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Stand-Alone Factory)

อาคารโรงงานสำเร็จรูป แบบ Stand Alone เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการประสิทธิผลด้านการผลิตที่สูงขึ้น

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory)

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

อาคาร Built-to-Suit

ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

มีการกระจายของกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่หลากหลาย

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในกระบวนการคัดเลือกและจัดหาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพ โดยกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมีการกระจายตัวที่หลากหลาย ทั้ง

  • กระจายตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้มีการพึ่งพิงธุรกิจใดอย่างมีนัยสำคัญ
  • ประกอบด้วยบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ หลากหลายสัญชาติ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการพัฒนาและบริหารพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ Bangkok Free Trade Zone ที่มีประสบการณ์
ยาวนานกว่า
ปี

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) มีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร REIT และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตี (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของ REIT เป็นอย่างดี

ผลการดำเนินงานในอดีตที่ดี

ทรัพย์สินที่ PROSPECT REIT เข้าลงทุน มีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่จัดตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการเช่าไม่ต่ำกว่า 90% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด มี EBIDA Margin หรือกำไรก่อนจะหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ไม่ต่ำกว่า 80%