ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)

ลักษณะธุรกิจ

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการ อุตสาหกรรม(“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วย

อาคารจำนวน
หลัง
แบ่งออกเป็น
ยูนิต

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการ BFTZ ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม. 23 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วน สายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์) ทางอากาศ (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถติดต่อธุรกิจรวมถึงขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

ระยะทางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ
กิโลเมตร (20 นาที)
ระยะทางจาก
ท่าเรือกรุงเทพ
กิโลเมตร (30 นาที)
ระยะทางจาก
สนามบินดอนเมือง
กิโลเมตร (60 นาที)
ระยะทางจาก
ท่าเรือแหลมฉบัง
กิโลเมตร (60 นาที)

สิทธิประโยชน์ให้กับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

โครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนครั้งแรกบางส่วนตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) คิดเป็นพื้นที่ ให้เช่ารวม 134,417.0 หรือประมาณ 61% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดของกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น

พื้นที่อาคารคลังสินค้า
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารโรงงาน
ตารางเมตร

มีการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจร

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง อาคารที่ให้บริการ รวมถึงยังสามารถให้บริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) ให้แก่ลูกค้า เช่น การขอใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการเริ่มดำเนินการให้แก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเขตปลอดอากร (กศก. 185) จากกรมศุลกากร
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) จากอุตสาหกรรมจังหวัด
 • ใบอนุญาตการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการ BFTZ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมาตั้งแต่เริ่มโครงการ จึงสามารถให้บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ตามความต้องการได้ ซึ่งส่วนใหญ่คือบริษัทต่างชาติที่มีความต้องการค่อนข้างซับซ้อนกว่าผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยทั่วไป จึงทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการ

โครงการ BFTZ มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไป การกระจายประเภทของทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนนั้นจะช่วยลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงธุรกิจโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยภายในโครงการมีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานหลากหลายประเภท ดังนี้

 1. อาคารโรงงานสำเร็จรูป
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse)
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse)
 2. อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Stand-alone Factory)
  อาคารโรงงานชั้นเดียว มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า
 3. อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory)
  อาคารโรงงานชั้นเดียว บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า
 4. อาคาร Built-to-Suit ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรกมีคุณภาพสูง

โครงการ BFTZ พัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน พื้นอาคารรับน้ำหนักได้ประมาณ 3.0 ตัน/ตร.ม.

บางอาคารมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติมดัดแปลงตามความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างอาคาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันไป

อีกทั้งมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทำแผนการบำรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Major Maintenance) ทุกๆ 3-6 ปี เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสที่ผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยจะประสบปัญหาในการใช้งานให้น้อยที่สุด

มีการกระจายของกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่หลากหลาย

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในกระบวนการคัดเลือกและจัดหาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพ โดยสัญญาเช่าจะมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมีการกระจายตัวที่หลากหลาย เช่น

 • กระจายตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้มีการพึ่งพิงธุรกิจใดอย่างมีนัยสำคัญ
 • ประกอบด้วยบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ หลากหลายสัญชาติ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการ BFTZ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงานสำเร็จรูป ศูนย์กระจายสินค้าและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาแล้วกว่า 14 ปี

การที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาเป็นเวลานาน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงการบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมทั้งเขตประกอบการทั่วไปและเขตปลอดอากร มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การหาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยรายใหม่ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่เป็นผู้เช่าปัจจุบัน ตลอดจนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทรัสต์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งในส่วนของ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตีกองทรัต์ (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี