วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ/หน่วย มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
9.7406 2,386,452,850.04 245,000,000.00
9.7208 2,381,616,050.63 245,000,000.00
10.0594 2,464,553,978.82 245,000,000.00
9.8992 2,425,315,329.33 245,000,000.00