วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย ประเภท บาท/หน่วย รอบการดำเนินงาน เงินจ่าย
23/08/64 25/08/64 08/09/64 เงินปันผล 0.2350 01/04/64-30/06/64 ปันผลจากกำไรสุทธิ
ลดทุน 0.0520 - ลดทุน
12/05/64 27/05/64 10/06/64 ลดทุน 0.2808 - ลดทุน
01/03/64 03/03/64 15/03/64 เงินปันผล 0.2805 01/10/63-31/12/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ
17/11/63 19/11/63 30/11/63 เงินปันผล 0.1227 14/08/63-30/09/63 ปันผลจากกำไรสุทธิ