ปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่าย ประเภท บาท/หน่วย รอบการดำเนินงาน เงินจ่าย
2564 25/11/2564 29/11/2564 09/12/2564 เงินปันผล 0.2880 01/07/2564 - 30/09/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/2564 25/08/2564 08/09/2564 เงินปันผล 0.2350 01/04/2564 - 30/06/2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
ลดทุน 0.0520 - ลดทุน
12/05/2564 27/05/2564 10/06/2564 ลดทุน 0.2808 - ลดทุน
01/03/2564 03/03/2564 15/03/2564 เงินปันผล 0.2805 01/10/2563 - 31/12/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2563 17/11/2563 19/11/2563 30/11/2563 เงินปันผล 0.1227 14/08/2563 - 30/09/2563 ปันผลจากกำไรสุทธิ