ปี 2564
งบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
Factsheet
Factsheet ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลด
Factsheet ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์เพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการคืนทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2564 ดูเว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564 ดูเว็บแคสต์