บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 5 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์:
02-697-3788
โทรสาร:
02-697-3794
เว็บไซต์:
อีเมล:
ติดตามเรา:

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร