โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (Bangkok Free Trade Zone 1 : BFTZ 1) ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนาตราด กม. 23 (สามารถเข้า-ออกได้สองทาง ทั้งบางนาตราด กม.23 และ กม.19) ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีการคมนาคมที่สะดวก อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ มีรูปแบบของอาคารให้เช่าที่หลากหลาย รวมถึงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจร

โดยโครงการ BFTZ 1 ได้รับอนุมัติให้เป็นเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้งเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร ซึ่งพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม มีทั้งเขตประกอบการทั่วไป (General Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)

โครงการ BFTZ 1 มีอาคารทั้งหมด 4 แบบ เพื่อรองรับความต้องการของผู้เช่าที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1) อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 2) อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Stand-Alone Factory) 3) อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory) และ 4) อาคาร Built-to-Suit

มีรูปแบบของอาคารให้เช่าที่หลากหลาย มีการให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องสำหรับขอใบอนุญาตต่างๆ

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการ BFTZ 1 ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม. 23 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วน สายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์)

ทางอากาศ (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถติดต่อธุรกิจรวมถึงขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (BANGKOK FREE TRADE ZONE 1)
1040/1 หมู่ที่ 15 บางเสาธง, จังหวัดสมุทรปราการ 10570, ประเทศไทย

เว็บไซต์: www.bangkokfreetradezone.com

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bangkokfreetradezone

เขตปลอดอากร (Free Zone)

โครงการ BFTZ 1 ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

โครงการ BFTZ 1 มีพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone) คิดเป็นพื้นที่ให้เช่ารวม 134,417 หรือประมาณ 61% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดที่ PROSPECT REIT ลงทุนในโครงการ BFTZ 1 โดยแบ่งเป็น

พื้นที่อาคารคลังสินค้า
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารโรงงาน
ตารางเมตร

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อรองรับประเภทธุรกิจที่หลากหลาย
การประสานงานและช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
การให้คำปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง
การให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
การดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากร ณ เขตปลอดอากร บริการตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก
การรักษาความปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง และกล้องวงจรปิด
ระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1

มีที่ดิน
343,155.3
ตารางเมตร 214-1-88.8 ไร่
เขตปลอดอากร:

127-2-63.8 ไร่ (204,255.0 ตารางเมตร)

เขตประกอบการทั่วไป:

86-3-25.0 ไร่ (138,900.3 ตารางเมตร)

มีพื้นที่อาคารให้เช่า
219,116.0
ตารางเมตร
เขตปลอดอากร:

134,417.0 ตารางเมตร

เขตประกอบการทั่วไป:

84,699.0 ตารางเมตร

ประกอบด้วยอาคารจำนวน
หลัง
แบ่งออกเป็น
ยูนิต
ประเภทอาคารคลังสินค้า
%
121,227.00 ตารางเมตร
อาคารโรงงาน
%
97,889.00 ตารางเมตร

อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป

ตารางเมตร
21
หลัง
102
ยูนิต

แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse) มีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียว มีขนาดประมาณ 1,000 ถึง 9,000 ตารางเมตร
  2. อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse) มีลักษณะเป็นอาคารคลังสินค้าชั้นเดียว มีขนาดประมาณ 500 ถึง 6,000 ตารางเมตร

อาคารโรงงานสำเร็จรูป

ตารางเมตร
30
หลัง
30
ยูนิต

อาคารโรงงานชั้นเดียว มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า มีขนาดประมาณ 900 ถึง 3,000 ตารางเมตร

อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก

ตารางเมตร
10
หลัง
51
ยูนิต

อาคารโรงงานชั้นเดียว บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า มีขนาดประมาณ 500 ถึง 6,000 ตารางเมตร

อาคาร Built-to-Suit

ตารางเมตร
2
หลัง
2
ยูนิต

อาคาร Built-to-Suit ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยตอบสนองเชิงลึกและข้อจำกัดในด้านโครงสร้างของอาคาร

วิดีโอแนะนำทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทรัสต์เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 (Bangkok Free Trade Zone 1)