การจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสาหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
เอกสารแนบ
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งแรก
สรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยทรัสต์ (Fact Sheet)
ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรกของ PROSPECT (แบบ ก สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม)
Bill Payment Form สำหรับการชำระเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (suitability test) สำหรับนิติบุคคล
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนของ PROSPECT
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน)
รายการของสัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์