เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
โครงการ X44 (2567) 01 มีนาคม 2567
โครงการ BFTZ 1 (2567) 31 มกราคม 2567
โครงการ BFTZ 3 (2566) 15 ธันวาคม 2566
โครงการ BFTZ 2 (2566) 15 ธันวาคม 2566
โครงการ X44 (2566) 01 มีนาคม 2566
โครงการ BFTZ 1 (2566) 31 มกราคม 2566
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 01 มีนาคม 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2565 31 มกราคม 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2564 31 มกราคม 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2563 31 มกราคม 2563