เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 01 มีนาคม 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2565 31 มกราคม 2565
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2564 31 มกราคม 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2563 31 มกราคม 2563