เอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2564 31 มกราคม 2564
รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2563 31 มกราคม 2563