(รายละเอียดเพิ่มเติม) แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และแจ้งกำหนดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของ PROSPECT REIT (แก้ไขข้อความ)
อ่านเพิ่มเติม
(รายละเอียดเพิ่มเติม) แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และแจ้งกำหนดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของ PROSPECT REIT
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และแจ้งกำหนดการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ในรูปแบบการส่งรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
อ่านเพิ่มเติม
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม