แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ PROSPECT เริ่มซื้อขายวันที่ 27 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยเดิม โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม