รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ PROSPECT
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนทุนจากการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
อ่านเพิ่มเติม