งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปประเด็นคำถามและการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการเผยแพร่รายงานข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล แทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และแจ้งรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี2564 ของทรัสต์ PROSPECT (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม