แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์เพื่อกำหนดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล และกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
อ่านเพิ่มเติม
สรุปข้อสนเทศทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)
อ่านเพิ่มเติม
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : PROSPECT เริ่มซื้อขายวันที่ 20 สิงหาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม