ทรัสต์ PROSPECT โรดโชว์นักลงทุนรายย่อย ณ อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในเครือ บมจ. มั่นคงเคหะการ นายวิชญ ศิริรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวอรอนงค์ ชัยธง (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ และนายมานพ เพชรดำรงค์สกุล หัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ ตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมโรดโชว์ให้ข้อมูลจุดเด่น ‘ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล’ (PROSPECT) ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารคลังสินค้าและโรงงานจำนวน 63 หลัง รวมทั้งสิ้น 183 ยูนิต ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ย่านบางนา-ตราด กม.23 นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึง 22 ธันวาคม 2582 รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,738 ล้านบาท ประกอบด้วย การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินไม่เกิน 1,136 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนด้วยการเสนอขายหน่วยทรัสต์