PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 รายงานผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องสอดรับกับธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าที่ฟื้นตัว หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” ได้จัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชั้น M โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ เลขที่ 153/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นำโดยคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กล่าวในที่ประชุมว่า “ผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในทรัพย์สิน 2 โครงการ คือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 และ โครงการ X44 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีรายได้รวม ที่ 445.2 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ 284.8 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.1% ยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้วางไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ได้ประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย 4 ครั้ง อยู่ที่ 0.2275, 0.2285, 0.2265 และ 0.2200 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.9025 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 9.26 เทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันทำการสุดท้ายของปี) ที่ 9.75 บาทต่อหน่วย และสำหรับรอบการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในปี 2566 จะมีการรับรู้ผลการดำเนินงานของทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 คือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 และ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 เข้ามาด้วย ที่ขณะนี้มีผู้เช่าเข้ามาทำสัญญาและจองเต็มพื้นที่ในทั้ง 2 โครงการแล้วทั้งหมด” นางสาวอรอนงค์ กล่าว

บุคคลในภาพข่าว เรียงจากด้านซ้ายไปด้านขวา
1. คุณธนเทพ ลือกิตติพันธ์ ผู้จัดการสอบบัญชี
2. คุณชรินรัตน์ นพรัมภา กรรมการบริหาร
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ในฐานะผู้สอบบัญชี

3. คุณผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา กรรมการอิสระ
4. คุณรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการ
5. คุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ
6. คุณอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

7. คุณทิพาพรรณ ภัทรวิกรม Executive Director
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะทรัสตี

8. คุณเจษฎา เพ็งเลิศ Senior Vice President
บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์