PROSPECT ส่งความปรารถนาดีพร้อมคำอวยพรไปยังผู้เช่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความมุ่งมั่นในการสร้าง พัฒนาการให้บริการ และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันกับผู้เช่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยการเข้าไปพบปะ เยี่ยมเยือน และมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธรรมนูญ โล่กันภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าพบผู้เช่าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน เพื่อรับ Feed Back ต่างๆ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22-24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้มีการมอบกระเช้าของขวัญ ให้กับผู้เช่าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยเช่นกัน นับเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทรัสต์ฯ และผู้เช่าที่มีมาอย่างยาวนานให้ดีสืบเนื่องต่อไป