EN

เกี่ยวกับเรา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) จะเข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน มูลค่าการเข้าลงทุน 3,500 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว)

3,500
ล้านบาท
มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งแรก
93.6%
อัตราการเช่าพื้นที่
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2563
88.2%
กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2563
11.1%
ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อ

PROSPECT

ราคาล่าสุด

9.00 THB

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-1.10%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

87,000

สินทรัพย์ที่ลงทุน

ลักษณะการลงทุน : สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)

ลักษณะธุรกิจ : โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรม (“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วยอาคารจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต

มีที่ดิน
343,155.3
ตารางเมตร
มีพื้นที่อาคารให้เช่า
219,116.0
ตารางเมตร

ทำเลที่ตั้งทรัพย์สินของกองทรัสต์

ระยะทางจาก
สนามบินสุวรรณภูมิ
17
กิโลเมตร
ระยะทางจาก
ท่าเรือกรุงเทพ
23
กิโลเมตร
ระยะทางจาก
สนามบินดอนเมือง
60
กิโลเมตร
ระยะทางจาก
ท่าเรือแหลมฉบัง
90
กิโลเมตร

จุดเด่นในการลงทุน

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (BFTZ) ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม. 23 ทำเลที่ไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สะดวกในการติดต่อธุรกิจและขนส่งสินค้า เป็นจุดยุทธศาสตร์ ศูนย์กลางอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางด่วน ท่าเรือ และสนามบิน
สิทธิประโยชน์ให้กับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย
โครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น
มีการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจร
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ BFTZ ทั้งตัวอาคารพื้นที่ และยังสามารถให้บริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) ที่จำเป็นต่อการเริ่มดำเนินธุรกิจ เช่น การขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเขตปลอดอากร (กศก. 185) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) ใบอนุญาตการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการ
โครงการ BFTZ มีการกระจายประเภทของพื้นที่เช่า ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว มีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานหลากหลายประเภท ทั้งอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้นและแบบไม่ยกพื้น อาคารโรงงานสำเร็จรูป อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร Built-to-Suit ออกแบบและพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกมีคุณภาพสูง
โครงการ BFTZ พัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน พื้นอาคารรับน้ำหนักได้ประมาณ 3.0 ตัน/ตร.ม. บางอาคารมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติมดัดแปลงตามความต้องการของผู้เช่าได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างอาคาร ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พร้อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซมและ/หรือเปลี่ยนทรัพย์สินในส่วนสำคัญทุกๆ 3-6 ปี ให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างราบรื่น
มีการกระจายของกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่หลากหลาย
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในกระบวนการคัดเลือกและจัดหาผู้เช่าที่มีศักยภาพ สัญญาเช่า 3 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้เช่ามีการกระจายตัวที่หลากหลาย ไม่ได้มีการพึ่งพิงธุรกิจใดอย่างมีนัยสำคัญ และกลุ่มผู้เช่าเป็นบริษัทในประเทศและต่างประเทศหลากหลายสัญชาติ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการ BFTZ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงานสำเร็จรูป ศูนย์กระจายสินค้าและเขตประกอบการอุตสาหกรรม พัฒนาและบริหารโครงการ BFTZ มานานกว่า 14 ปี

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทรัสต์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารล่าสุด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล