EN

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
02-6973788
โทรสาร
0-6973794
เว็บไซต์
อีเมล

โครงสร้างการจัดการ

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน
นายพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์
นายธรรมนูญ โล่กันภัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวสุนิสา สำเภา
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยง