EN

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
0-2235-4559
แฟกซ์
0-2235-4556
เว็บไซต์
อีเมล

โครงสร้างการจัดการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นายปธาน สมบูรณสิน
กรรมการอิสระ