บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่
เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
02-6973788
โทรสาร
02-6973794
เว็บไซต์
อีเมล

โครงสร้างการจัดการ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
นางสาวผกาวลี เจียรสวัสดิ์วัฒนา
กรรมการอิสระ
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการปฎิบัติงาน
นายพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
นายพงษ์พันธุ์ กรรณสูต
หัวหน้าฝ่ายบริหารสินทรัพย์
นายธรรมนูญ โล่กันภัย
นายธรรมนูญ โล่กันภัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวสุนิสา สำเภา
นางสาวสุนิสา สำเภา
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยง