EN

เสนอขายทรัพย์สิน

รับพิจารณาการเสนอขาย / ให้เช่าระยะยาวอาคารโรงงานและคลังสินค้าที่มีผู้เช่าอยู่แล้ว ในทำเลดังต่อไปนี้
ทำเล
1
พื้นที่โดยรอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ขั้นตอนใน
การดำเนินการ

1
เสนอข้อมูลทรัพย์สิน

ส่งเอกสารสำหรับการพิจารณามายังผู้จัดการกองทรัสต์

โดยข้อมูลที่ควรมี
  • รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สิน
  • ข้อมูลการปล่อยเช่า เช่น อัตราการเช่า อัตราค่าเช่า ข้อมูลผู้เช่า
  • ราคาที่เสนอขาย
2
พิจารณาทรัพย์สิน

เมื่อตรวจสอบแล้วทรัพย์สินสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด ผู้จัดการกองทรัสต์จะติดต่อกลับผู้เสนอขาย

3
นัดหมายเข้าสำรวจสถานที่จริง

เข้าสำรวจสถานที่จริง รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดตามกฎหมาย

4
ประเมินราคา

โดยผู้จัดการกองทรัสต์ประเมินราคาหรือจ้างบริษัทประเมินราคา

5
ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย

ทำข้อตกลงการซื้อ-ขาย สรุปรายละเอียดการซื้อขายและขั้นตอนการลงทุนของกองทรัสต์

ข้อมูลผู้เสนอขาย

เอกสารแนบข้อมูลที่เสนอขาย

รองรับไฟล์ jpeg, png, pdf ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 25MB
หมายเหตุ: หรือสามารถส่งข้อมูลมาที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด อีเมล : info@prospectrm.com