ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้น 7 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
02-6973788
โทรสาร
02-6973794
เว็บไซต์
โซเชียล มีเดีย

แบบฟอร์มการติดต่อ