EN

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone)

ลักษณะธุรกิจ

โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ประกอบด้วยพื้นที่เขตประกอบการ อุตสาหกรรม(“เขตประกอบการทั่วไป (General Zone)”) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ประกอบด้วยอาคารจำนวน 63 หลัง แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต

ทำเลที่ตั้งดีและมีศักยภาพ

โครงการ BFTZ ตั้งอยู่บนถนนบางนาตราด กม. 23 ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และศูนย์กลางอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ โดยเป็นจุดเชื่อมโยงฐานการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งทางบก (ทางด่วน สายบางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์) ทางอากาศ (สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง) และทางทะเล (ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง) นอกจากนี้ โครงการยังได้เปรียบในด้านการเดินทางและการขนส่ง เนื่องจากมีระยะทางไม่ห่างจากตัวเมืองกรุงเทพฯ สามารถติดต่อธุรกิจรวมถึงขนส่งสินค้าได้สะดวก อีกทั้งยังอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรม หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นต้น

สิทธิประโยชน์ให้กับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

โครงการ BFTZ ได้รับอนุมัติให้เป็นเขตปลอดอากรจากกรมศุลกากร และเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า อากรขาออก ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนครั้งแรกบางส่วนตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (Free Zone) คิดเป็นพื้นที่ ให้เช่ารวม 134,417.0 หรือประมาณ 61% ของพื้นที่อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าทั้งหมดของกองทรัสต์ โดยแบ่งเป็น

พื้นที่อาคารคลังสินค้า
82,654.00
ตารางเมตร
พื้นที่อาคารโรงงาน
51,763.00
ตารางเมตร

มีการให้บริการที่หลากหลายและครบวงจร

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ มีความรู้ความเข้าใจในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง อาคารที่ให้บริการ รวมถึงยังสามารถให้บริการที่ครบวงจร (One-Stop Service) ให้แก่ลูกค้า เช่น การขอใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการเริ่มดำเนินการให้แก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้

 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเขตปลอดอากร (กศก. 185) จากกรมศุลกากร
 • ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ข.2) จากอุตสาหกรรมจังหวัด
 • ใบอนุญาตการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

นอกจากนี้ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ยังเป็นผู้พัฒนาโครงการ BFTZ และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมาตั้งแต่เริ่มโครงการ จึงสามารถให้บริการและความช่วยเหลืออื่นๆ ตามความต้องการได้ ซึ่งส่วนใหญ่คือบริษัทต่างชาติที่มีความต้องการค่อนข้างซับซ้อนกว่าผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยทั่วไป จึงทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ

มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการ

โครงการ BFTZ มีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับขนาดธุรกิจของผู้ประกอบการที่แตกต่างกันไป การกระจายประเภทของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนนั้นจะช่วยลดความเสี่ยง จากการพึ่งพิงธุรกิจโรงงานหรือคลังสินค้าให้เช่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยภายในโครงการมีอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานหลากหลายประเภท ดังนี้

 1. อาคารโรงงานสำเร็จรูป
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบยกพื้น (Raised-Floor Warehouse)
  • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปแบบไม่ยกพื้น (Flat-Slab Warehouse)
 2. อาคารโรงงานสำเร็จรูป (Stand-alone Factory)

  อาคารโรงงานชั้นเดียว มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน พร้อมด้วยป้อมยาม พื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า

 3. อาคารโรงงานสำเร็จรูปขนาดเล็ก (Mini Factory)

  อาคารโรงงานชั้นเดียว บริเวณพื้นที่ด้านหน้าอาคารเป็นพื้นที่จอดรถและพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้า

 4. อาคาร Built-to-Suit ออกแบบและพัฒนาขึ้นให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อย

ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรกมีคุณภาพสูง

โครงการ BFTZ พัฒนาขึ้นตามแบบมาตรฐาน คำนึงถึงคุณภาพของวัสดุและความเหมาะสมในการใช้งาน พื้นอาคารรับน้ำหนักได้ประมาณ 3.0 ตัน/ตร.ม.

บางอาคารมีพื้นที่ส่วนขยายเพิ่มเติมดัดแปลงตามความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างอาคาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีขนาดธุรกิจที่แตกต่างกันไป

อีกทั้งมีการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ควบคู่กับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) โดยการจัดทำแผนการบำรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน รวมถึงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและ/หรือ เปลี่ยนทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ (Major Maintenance) ทุกๆ 3-6 ปี เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยเป็นไปอย่างราบรื่นและลดโอกาสที่ผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยจะประสบปัญหาในการใช้งานให้น้อยที่สุด

มีการกระจายของกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่หลากหลาย

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญในกระบวนการคัดเลือกและจัดหาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่มีศักยภาพ โดยสัญญาเช่าจะมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมีการกระจายตัวที่หลากหลาย เช่น

 • กระจายตัวอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ไม่ได้มีการพึ่งพิงธุรกิจใดอย่างมีนัยสำคัญ
 • ประกอบด้วยบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ หลากหลายสัญชาติ

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทรัสต์

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์โครงการ BFTZ มีคณะผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจและบริหารอสังหาริมทรัพย์อาคารคลังสินค้า อาคารโรงงานสำเร็จรูป ศูนย์กระจายสินค้าและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาแล้วกว่า 14 ปี

การที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนมาเป็นเวลานาน ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงการบริหารเขตประกอบอุตสาหกรรมทั้งเขตประกอบการทั่วไปและเขตปลอดอากร มีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด การหาผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยรายใหม่ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยที่เป็นผู้เช่าปัจจุบัน ตลอดจนการบริหารรายได้และค่าใช้จ่าย

พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทรัสต์และกองทุนอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทั้งในส่วนของ ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ทรัสตีกองทรัต์ (Trustee) และ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) ทำให้เข้าใจภาพรวมของกองทรัสต์เป็นอย่างดี