EN

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (PROSPECT)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์”) เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ในมูลค่าการเข้าลงทุน 3,500 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวได้รวมค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทรัสต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว)

ข้อมูลโดยสรุปของกองทรัสต์

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก

สิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone หรือ “BFTZ ””) มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 183 ยูนิต

 • อาคารคลังสินค้าสำเร็จรูป 21 หลัง 100 ยูนิต
 • อาคารโรงงานสำเร็จรูป 30 หลัง 30 ยูนิต
 • อาคารโรงงานสาเร็จรูปขนาดเล็ก 10 หลัง 51ยูนิต
 • อาคาร Built-to-Suit 2 หลัง 2 ยูนิต
พื้นที่

พื้นที่ที่ดินภายใต้สิทธิการเช่า

 • 214-1-88.8 ไร่ 343,155.33 ตร.ม

พื้นที่อาคารให้เช่า

 • 219,116.00 ตร.ม
Sponsors
 • บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
ราคาประเมินของทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก
 • บริษัท เน็กซัสพรอพเพอตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด 3,339.11 ล้านบาท (Income Approach)
 • บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 3,372.55 ล้านบาท (Income Approach)

(ราคาประเมิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย

 • 245,000,000 หน่วย
ระยะเวลาลงทุน
นับจากวันที่จดทะเบียนสิทธิการเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 เป็นระยะเวลาประมาณ 19 ปี
มูลค่าที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

3,500 ล้านบาท

เงินกู้ยืม
1,050 ล้านบาท